Chassidus.org   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H

Rambam
1 Chapter Per Day

Thursday, 8 Cheshvan, 5782
October 14, 2021

7 Cheshvan, 5782 - October 13, 20219 Cheshvan, 5782 - October 15, 2021

הלכות ביאת המקדש פרק ד

א) טמא שעבד במקדש -- חילל עבודתו וחייב מיתה בידי שמיים על עבודתו, אף על פי שלא שהה שם: שנאמר "ויינזרו מקודשי בני ישראל, ולא יחללו את שם קודשי" (ויקרא כב,ב), הרי זו אזהרה לעובד בטומאה; ולהלן הוא אומר "ומתו בו, כי יחללוהו" (ויקרא כב,ט) -- מה חילול האמור כאן במיתה בידי שמיים, אף כאן מיתה בידי שמיים. וכל לאו שחייבין עליו מיתה בידי שמיים, לוקין עליו.

ב) אף על פי שאם עבד בטומאה, אינו חייב בבית דין אלא מלקות, אחיו הכוהנים לא היו מביאין אותו לבית דין, אלא מוציאין אותו לחוץ ופוצעין את מוחו בידן; ואין ממחין עליהן בכך.

ג) והיאך אפשר לו לעבוד ולא ישהה עד שיתחייב כרת, אלא מיתה בידי שמיים בלבד -- כגון שנטמא בעזרה ויצא בקצרה, וביציאתו היה צינור בידו, והפך בו אבר על האש במזבח וקירב שריפתו, שכל קירוב עבודה הרי הוא כעבודה.

ד) וכן טמא שטבל ועבד קודם שיעריב שמשו -- עבודתו פסולה, וחייב מיתה בידי שמיים: שנאמר "ולא יחללו שם אלוהיהם" (ויקרא כא,ו) -- מפי השמועה למדו שזו אזהרה לטבול יום שעבד, שעדיין טמא הוא, שנאמר "ובא השמש, וטהר" (ויקרא כב,ז), מכלל שעדיין לא טהר.

ה) אבל מחוסר כיפורים שעבד, אף על פי שעבודתו פסולה וחילל -- הרי זה פטור. [ה] ומניין שעבודתו פסולה -- שנאמר "וכיפר עליה הכוהן, וטהרה" (ויקרא יב,ח), מכלל שעדיין לא נגמרה טהרתה; והוא הדין לכל מחוסרי כיפורים.

ו) כוהן שעבד, ואחר כך נודע שהיה טמא -- אם היא טומאה ידועה, כל הקרבנות שהקריב פסולין: שהרי עבודתו חולין. ואם היא טומאת התהום -- הציץ מרצה, וכל הקרבנות שהקריב נרצו. ואפילו נודע לו שהוא טמא קודם שיזרוק הדם, וזרק -- הורצה: שהציץ מרצה על טומאת התהום, אף על פי שהוא מזיד. וכבר ביארנו טומאת התהום, בנזירות.

ז) וכן הציץ מרצה על טומאת דברים הקרבין, שנאמר "והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקודשים" (שמות כח,לח). אבל אינו מרצה על טומאת הנאכלין; ולא על טומאת האדם שנטמא בטומאה ידועה, אלא אם כן הייתה הטומאה הדחויה בציבור -- שהציץ מרצה עליה. [ח] ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו, שנאמר "והיה על מצחו תמיד, לרצון להם לפני ה'" (שם).

ח) [ט] כל קרבן שאין קבוע לו זמן -- אינו דוחה לא את השבת, ולא את הטומאה: שאם לא יקריב היום, יקריב למחר ולמחרת מחר. וכל קרבן שקבוע לו זמן, בין קרבן יחיד בין קרבן ציבור -- דוחה את השבת, ודוחה את הטומאה: ולא כל הטומאות הוא דוחה, אלא טומאת המת לבדה.

ט) [י] כל קרבנות הציבור, קבוע זמנן; לפיכך דוחין כולן את השבת, ואת טומאת המת. [יא] וכל קרבן מהן שקרב בטומאה, אינו נאכל; אלא מקטירין ממנו דברים הראויין להקטרה, והשאר הראוי לאכילה נשרף, כשאר קודשים שנטמאו.

י) [יב] כיצד דוחין את הטומאה, הגיע זמנו של אותו קרבן, והיו רוב הקהל שמקריבין אותו טמאין למת, או שהיו הקהל טהורין, והיו הכוהנים המקריבין אותו טמאים למת, או שהיו אלו ואלו טהורין, והיו כלי השרת טמאים למת -- הרי זה ייעשה בטומאה; ויתעסקו בו הטמאים והטהורים כאחד, וייכנסו כולם לעזרה.

יא) אבל הטמאים בטומאה אחרת, כגון זבין וזבות ונידות ויולדות וטמאי שרץ ונבילה וכיוצא בהן -- לא יתעסקו ולא ייכנסו לעזרה, ואף על פי שנעשה בטומאה; ואם עברו ועשו, או נכנסו לעזרה -- חייבין כרת על הביאה, ומיתה על העבודה: שלא נדחית אלא טומאת המת בלבד. [יג] ופסח שבא בטומאה, ודחקו טמאי מת ונכנסו להיכל -- פטורין: אף על פי שלא הותרו אלא לעזרה -- הואיל ואין אני קורא בהם "אל מחוץ למחנה תשלחום" (במדבר ה,ג), הרי אלו פטורין.

יב) [יד] היה מקצת בית אב טמאים, ומקצתם טהורים -- אף על פי שרובם טמאי מת, לא יקריבו אלא הטהורים; היה כל בית האב טמאי מת, יביאו בית אב אחר; הייתה כל המשמרה טמאי מת, מחזרין על משמרה אחרת. אם היו רוב הכוהנים הנמצאים שם בירושלים בזמן הקבוע טמאים, יעשו בטומאה.

יג) [טו] ומפני מה מחזרין על הטהורים מבית אב אחר -- מפני שהטומאה לא הותרה בציבור, אלא באיסורה עומדת, ודחויה היא עתה, מפני הדוחק; ואין דוחין כל דבר הנדחה, אלא במקום שאי אפשר. ומפני זה, צריכה ציץ לרצות עליה.

יד) [טז] ומניין שטומאת מת דחויה בציבור, שנאמר "ויהי אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם" (במדבר ט,ו): כך למדו מפי השמועה -- שאנשים יחידים הם שיידחו לפסח שני, אם היו טמאים; אבל ציבור שהיו טמאי מת, אינם נדחין, אלא הטומאה תידחה מפניהם, ויעשו פסח בטומאה. והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו זמן כפסח, שהוא דוחה את הטומאה.

טו) [יז] והרי הדבר מפורש בכתובים, שנאמר שם "כי רבת בקהל, אשר לא התקדשו; והלויים על שחיטת הפסחים, לכול לא טהור... כי מרבית העם רבת מאפריים ומנשה יששכר וזבולון, לא היטהרו" (דברי הימים ב ל,יז-יח).

טז) ומה הוא זה שנאמר שם "כי אכלו את הפסח, בלא ככתוב" (דברי הימים ב ל,יח) -- מפני שעיברו אותה השנה מפני הטומאה, שנאמר "וייוועץ המלך ושריו וכל הקהל, בירושלים, לעשות הפסח, בחודש השני. כי לא יכלו לעשותו, בעת ההיא: כי הכוהנים לא התקדשו למדיי" (דברי הימים ב ל,ב-ג). וכבר ביארנו בקידוש החודש, שאין מעברין את השנה לכתחילה מפני הטומאה.

יז) [יח] ועוד אחרת הייתה שם באותה השנה, שעיבר חזקייה המלך את השנה ביום שלושים של אדר, שראוי להיות ראש חודש ניסן, ועשה אותו החודש אדר שני; ולא הודו לו חכמים -- שאין מעברין ביום זה, כמו שביארנו בקידוש החודש.

יח) ומפני דברים אלו שעשה שלא כהלכה, נאמר "כי אכלו את הפסח, בלא ככתוב" (דברי הימים ב ל,יח). וביקש רחמים על עצמו ועל החכמים שהסכימו על מעשיו, שנאמר "כי התפלל יחזקייהו עליהם לאמר, ה' הטוב יכפר בעד" (שם); ונאמר "וישמע ה' אל יחזקייהו, וירפא את העם" (דברי הימים ב ל,כ): זה שנרצה קרבנם.


Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Chassidus.org